AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Yeliz Rüzgar  olarak (“Şirket”) , hizmet alacağınız seminer konuşmacısı, kişisel
gelişim eğitimleri, koçluk, mentorluk, liderlik vb konular ile ilgili paylaşacağınız kişisel
verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Şirketimiz
tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel
ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve
korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet
gösteren bir kurum olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek
isteriz.

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme.

Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK’nın 10 maddesi verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken veri
sorumlularına aydınlatma yükümlülüğü yüklemekte ve ilgili kişilerin aydınlatılmasına yönelik
olarak veri sorumlularını yükümlü kılmaktadır. İlgili madde kapsamında ‘veri sorumlusu’
sıfatını haiz Şirketimiz ‘ilgili kişileri’:
a) veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,
c) işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
d) kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,
e) ilgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları
konusunda bilgilendirmektedir.

Söz konusu bilgilendirme, işbu Aydınlatma Metni ile gerçekleştirilmekte olup Şirketimiz,
kişisel verilerini işlediği kişileri KVKK’nın 10. maddesi hükmü uyarınca bilgilendirmekte ve
aydınlatmaktadır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3. maddesinin 1. Fıkrası (ı) bendi uyarınca , veri sorumlusu ‘Kişisel verilerin
işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamaktadır. Bu
bağlamda, Şirketimiz veri sorumlusu sıfatını taşımakta olup KVKK kapsamında Şirketimiz ile
iletişime geçilebilmesi amacıyla Şirketimize ait bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır.

Yeliz Rüzgar
yeliz@yelizruzgar.com

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden
birinin varlığı halinde işlenmektedir.
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve
genetik veriler; ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel
veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Şirketin hukuki
yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde özel kurum ve kamu kuruluşları
ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir.
Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan
düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin
sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
KVKK madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘İşleme
Amaçları’ başlıklı 2. maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza
aranmaksızın aktarılabilecektir.
KVKK madde 9 uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için yukarıdakilerin yanı
sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunması gerekmektedir.
Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki veya elektronik
ortamda ve diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde,
KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı maddede
belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte olup kanunen gerekli durumlarda ise
onayınıza/rızanıza başvurulmaktadır.
Yine, ilgili kişi verileri, mevzuattan ve/veya sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin tam ve
doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen
amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve “İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla
Aktarılabileceği” başlığı altında belirtilen kişilere aktarılabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

1. İlgili Kişinin Hakları
İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
 KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin
veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin,
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz
mümkündür.
Şirket, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret
alınabilecektir.

Nasıl Koruyoruz?

Şirket tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline
geçmemesi ve işbirliği içinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmaması için Şirket
tarafından gerekli bütün teknik ve idari tedbirler alınmakta olup; Şirket faaliyetlerinde
kullanılan yazılımların standartlara uygun olması, çalışılan üçüncü kişilerin özenle seçilmesi,

çalışanların bu yönde eğitim alması ve Şirket içinde yürürlüğe konan diğer düzenlemelere
riayet edilmesi Şirket tarafından sağlanmaktadır.

Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK 11. madde kapsamında,ilgili kişi yukarıda açıklanan
haklardan herhangi birini kullanmak istediği takdirde, Şirkete veri sorumlusu sıfatıyla
başvurabilecektir. Bu başvuru, Şirkete yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Aşağıdaki linkte başvurularınızı daha
kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu hazırlamış bulunmaktayız.
Lütfen doldurduğunuz başvuru formunu;
 Şirketin [*………] adresine şahsen (başvuru yapanın bizzat gelerek kimliği ile birlikte
başvuru formunu doldurması) gelerek,
 Şirketin [*……….] adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek,
 Şirketin [*…………] kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil
imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirketin sisteminde
kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak veya
 Web sitemizin aşağıda bulunan kısmını elektronik olarak doldurarak Şirkete
gönderiniz.
Şirkete yukarıda belirtilen yollar üzerinden iletilmiş olan başvurularınızla ilgili olarak, KVKK
madde 13’ün 2. fıkrası uyarınca, Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde
tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Cevabımız, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza
ulaştırılacaktır. Belirtmek isteriz ki; KVKK gereğince verilecek cevabın on sayfayı geçmesi
halinde, on sayfayı geçen her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

Top